(050) 900 58 31
(067) 900 58 51

HONDA

ODYSSEY L-4 1998 PASSPORT V-6 EARLY 1996 PASSPORT V-6 LATE 1996 PASSPORT V-6 1994 PASSPORT L-4 1994 PASSPORT L-4 1996 PASSPORT V-6 1997 PASSPORT V-6 1998 PRELUDE A20A3,BT L-4 w/MT w/F.I. 1985 PRELUDE A20A3,BT L-4 w/AT w/F.I. 1985 PRELUDE B20A3,A5 L-4 w/MT w/CARB. 1988 PRELUDE B20A3,A5 L-4 w/AT w/CARB. 1988 PRELUDE B20A3,A5 L-4 w/MT w/F.I. 1988 PRELUDE B20A3,A5 L-4 w/AT w/F.I. 1988 PRELUDE B20A3,A5 L-4 w/AT w/CARB. 1990 PRELUDE B21A1 L-4 w/AT w/CARB. 1990 PRELUDE B20A3,A5 L-4 w/MT w/CARB. 1990 PRELUDE B21A1 L-4 w/MT w/CARB. 1990 PRELUDE B20A3,A5 L-4 w/AT w/F.I. 1990 PRELUDE B21A1 L-4 w/AT w/F.I. 1990 PRELUDE B20A3,A5 L-4 w/MT w/F.I. 1990 PRELUDE B21A1 L-4 w/MT w/F.I. 1990 PRELUDE F22A1 L-4 w/MT S MODELS 1992 PRELUDE H23A1 L-4 w/MT 1992 PRELUDE F22A1 L-4 w/AT S MODELS 1992 PRELUDE H23A1 L-4 w/AT 1992 PRELUDE H22A1 L-4 w/MT SI MODELS VTEC 1993 PRELUDE H22A1 L-4 w/AT SI MODELS VTEC 1993 PRELUDE H22A1 L-4 w/MT VTEC 1997 PRELUDE H22A1 L-4 w/AT VTEC 1997 PRELUDE L-4 w/F.I. 1985 PRELUDE L-4 w/CARB. 1985 PRELUDE L-4 1983 ACCORD 2л 155лc 4ц 2003 ACCORD 2л 155лc 4ц 2003 ACCORD 2.2 140лc 4ц 2004 ACCORD 2.4 190лc 4ц 2003 ACCORD 166лc 4ц 2006 ACCORD 1.6 88лc 4ц 1983 ACCORD 1.8 101лc 4ц 1983 ACCORD 1.6 88лc 4ц 1983 ACCORD 1.8 101лc 4ц 1983 ACCORD 1.6 88лc 4ц 1985 ACCORD 2л 102лc 4ц 1985 ACCORD 2л 103лc 4ц 1985 ACCORD 2л 106лc 4ц 1985 ACCORD 2л 122лc 4ц 1985 ACCORD 2л 116лc 4ц 1986 ACCORD 2л 137лc 4ц 1987 ACCORD 2л 133лc 4ц 1987 ACCORD 1.6 88лc 4ц 1985 ACCORD 137лc 4ц 1986 ACCORD 2л 102лc 4ц 1987 ACCORD 2л 106лc 4ц 1985 ACCORD 2л 103лc 4ц 1987 ACCORD 2л 122лc 4ц 1985 ACCORD 2л 116лc 4ц 1987 ACCORD 105лc 4ц 1990 ACCORD 2л 90лc 4ц 1990 ACCORD 2л 110лc 4ц 1990 ACCORD 2л 133лc 4ц 1990 ACCORD 2.2 150лc 4ц 1990 ACCORD 2.2 147лc 4ц 1990 ACCORD 2л 133лc 4ц 1993 ACCORD 2.2 147лc 4ц 1991 ACCORD 2.2 150лc 4ц 1991 ACCORD 2л 133лc 4ц 1992 ACCORD 2л 136лc 4ц 1993 ACCORD 2.2 150лc 4ц 1993 ACCORD 1.6 88лc 4ц 1983 ACCORD 1.8 101лc 4ц 1983 ACCORD 1.6 88лc 4ц 1983 ACCORD 1.8 101лc 4ц 1983 ACCORD 1.6 88лc 4ц 1985 ACCORD 2л 102лc 4ц 1985 ACCORD 2л 103лc 4ц 1985 ACCORD 2л 106лc 4ц 1985 ACCORD 2л 122лc 4ц 1985 ACCORD 2л 116лc 4ц 1986 ACCORD 2л 137лc 4ц 1987 ACCORD 2л 133лc 4ц 1987 ACCORD 1.6 88лc 4ц 1985 ACCORD 137лc 4ц 1986 ACCORD 2л 102лc 4ц 1987 ACCORD 2л 106лc 4ц 1985 ACCORD 2л 103лc 4ц 1987 ACCORD 2л 122лc 4ц 1985 ACCORD 2л 116лc 4ц 1987 ACCORD 105лc 4ц 1990 ACCORD 2л 90лc 4ц 1990 ACCORD 2л 110лc 4ц 1990 ACCORD 2л 133лc 4ц 1990 ACCORD 2.2 150лc 4ц 1990 ACCORD 2.2 147лc 4ц 1990 ACCORD 2л 133лc 4ц 1992 ACCORD 2л 133лc 4ц 1993 ACCORD 2.2 147лc 4ц 1991 ACCORD 2.2 150лc 4ц 1991 ACCORD 2л 116лc 4ц 1993 ACCORD 2л 131лc 4ц 1993