(050) 900 58 31
(067) 900 58 51

DAIHATSU

DAIHATSU


YRV 1.3 87лc 4ц 2001
Год выпуска: 2 001; ...
Подробнее...
YRV 1.3 87лc 4ц 2001
Год выпуска: 2 001; ...
Подробнее...
YRV 1л 58лc 3ц 2001
Год выпуска: 2 001; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 986020651 Стартер 098602...
Подробнее...
WILDCAT/ROCKY 2.8 88лc 4ц 1985
Год выпуска: 1 985; Снято с производства: 1 987; ...
Подробнее...
WILDCAT/ROCKY 2.8 73лc 4ц 1985
Год выпуска: 1 985; Снято с производства: 1 987; ...
Подробнее...
WILDCAT/ROCKY 2.8 88лc 4ц 1985
Год выпуска: 1 985; Снято с производства: 1 987; ...
Подробнее...
WILDCAT/ROCKY 2.8 73лc 4ц 1985
Год выпуска: 1 985; Снято с производства: 1 987; ...
Подробнее...
VALERA 1.5 90лc 4ц 1994
Год выпуска: 1 994; ...
Подробнее...
VALERA 1.5 75лc 4ц 1994
Год выпуска: 1 994; ...
Подробнее...
TREVIS 58лc 3ц 2006
Год выпуска: 2 006; ...
Подробнее...
TERIOS 1.5 105лc 4ц 2006
Год выпуска: 2 006; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 986020641...
Подробнее...
TERIOS 105лc 4ц 2005
Год выпуска: 2 005; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 986020641...
Подробнее...
TERIOS 86лc 4ц 2005
Год выпуска: 2 005; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 986020641...
Подробнее...
TERIOS 1.3 86лc 4ц 2000
Год выпуска: 2 000; Снято с производства: 2 005; ...
Подробнее...
TERIOS 1.3 83лc 4ц 1997
Год выпуска: 1 997; Снято с производства: 2 000; ...
Подробнее...
TERIOS 1.3 86лc 4ц 2001
Год выпуска: 2 001; Снято с производства: 2 005; ...
Подробнее...
TARUNA 1.3 86лc 4ц 2000
Год выпуска: 2 000; Снято с производства: 2 005; ...
Подробнее...
TARUNA 1.3 83лc 4ц 1997
Год выпуска: 1 997; Снято с производства: 2 000; ...
Подробнее...
TARUNA 1.3 86лc 4ц 2001
Год выпуска: 2 001; Снято с производства: 2 005; ...
Подробнее...
TAFT 2.8 69лc 4ц 1982
Год выпуска: 1 982; Снято с производства: 1 985; ...
Подробнее...
STORIA 1.3 102лc 4ц 2000
Год выпуска: 2 000; Снято с производства: 2 005; ...
Подробнее...
STORIA 1.3 102лc 4ц 2000
Год выпуска: 2 000; Снято с производства: 2 005; ...
Подробнее...
STORIA 1л 58лc 3ц 2000
Год выпуска: 2 000; Снято с производства: 2 005; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 0986JR0507...
Подробнее...
STORIA 1л 56лc 3ц 1999
Год выпуска: 1 999; Снято с производства: 2 000; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 0986JR0507...
Подробнее...
STORIA 1л 56лc 3ц 1998
Год выпуска: 1 998; Снято с производства: 2 000; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 0986JR0507...
Подробнее...
STORIA 1л 58лc 3ц 2000
Год выпуска: 2 000; Снято с производства: 2 005; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 0986JR0507...
Подробнее...
SPORTRAK 1.6 95лc 4ц 1988
Год выпуска: 1 988; ...
Подробнее...
SPORTRAK 1.6 95лc 4ц 1988
Год выпуска: 1 988; ...
Подробнее...
SPORTRAK 1.6 86лc 4ц 1988
Год выпуска: 1 988; ...
Подробнее...
SPORTRAK 1.6 86лc 4ц 1988
Год выпуска: 1 988; ...
Подробнее...
SIRION 103лc 4ц 2008
Год выпуска: 2 008; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 986020641...
Подробнее...
SIRION 91лc 4ц 2008
Год выпуска: 2 008; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 986020641...
Подробнее...
SIRION 87лc 4ц 2005
Год выпуска: 2 005; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 986020641...
Подробнее...
SIRION 91лc 4ц 2008
Год выпуска: 2 008; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 986020641...
Подробнее...
SIRION 1.3 87лc 4ц 2005
Год выпуска: 2 005; ...
Подробнее...
SIRION 1.3 102лc 4ц 2000
Год выпуска: 2 000; Снято с производства: 2 005; ...
Подробнее...
SIRION 1.3 102лc 4ц 2000
Год выпуска: 2 000; Снято с производства: 2 005; ...
Подробнее...
SIRION 1л 58лc 3ц 2000
Год выпуска: 2 000; Снято с производства: 2 005; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 0986JR0507...
Подробнее...
SIRION 1л 56лc 3ц 1999
Год выпуска: 1 999; Снято с производства: 2 000; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 0986JR0507...
Подробнее...
SIRION 1л 56лc 3ц 1998
Год выпуска: 1 998; Снято с производства: 2 000; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 0986JR0507...
Подробнее...
SIRION 1л 58лc 3ц 2000
Год выпуска: 2 000; Снято с производства: 2 005; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 0986JR0507...
Подробнее...
ROCKY 2.8 91лc 4ц 1987
Год выпуска: 1 987; Снято с производства: 1 993; ...
Подробнее...
ROCKY 2.8 102лc 4ц 1991
Год выпуска: 1 991; ...
Подробнее...
ROCKY 2.8 73лc 4ц 1985
Год выпуска: 1 985; ...
Подробнее...
ROCKY 2л 88лc 4ц 1985
Год выпуска: 1 985; Снято с производства: 1 993; ...
Подробнее...
ROCKY 2.8 91лc 4ц 1987
Год выпуска: 1 987; Снято с производства: 1 993; ...
Подробнее...
ROCKY 2.8 98лc 4ц 1993
Год выпуска: 1 993; ...
Подробнее...
ROCKY 2.8 102лc 4ц 1991
Год выпуска: 1 991; ...
Подробнее...
ROCKY 2.8 73лc 4ц 1985
Год выпуска: 1 985; ...
Подробнее...
ROCKY 2л 88лc 4ц 1985
Год выпуска: 1 985; Снято с производства: 1 993; ...
Подробнее...
Pyzar 1.6 91лc 4ц 1998
Год выпуска: 1 998; ...
Подробнее...
Pyzar 1.5 90лc 4ц 1996
Год выпуска: 1 996; Снято с производства: 1 998; ...
Подробнее...
MOVE 1л 55лc 3ц 1998
Год выпуска: 1 998; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 0986JR0507...
Подробнее...
MOVE 0.8 42лc 3ц 1996
Год выпуска: 1 996; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 0986JR0327 Стартер 0986JR0507...
Подробнее...
MIRA 0.6 30лc 2ц 1982
Год выпуска: 1 982; Снято с производства: 1 985; ...
Подробнее...
MIRA 1л 56лc 3ц 1998
Год выпуска: 1 998; Снято с производства: 2 003; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 0986JR0507...
Подробнее...
MIRA 58лc 3ц 2003
Год выпуска: 2 003; Также для этого автомобиля подходят: Генератор 986045461...
Подробнее...
MIRA 0.8 41лc 3ц 1990
Год выпуска: 1 990; Снято с производства: 1 994; ...
Подробнее...
MIRA 0.8 44лc 3ц 1986
Год выпуска: 1 986; Снято с производства: 1 988; ...
Подробнее...
MIRA 0.8 39лc 3ц 1989
Год выпуска: 1 989; Снято с производства: 1 990; ...
Подробнее...
MIRA 0.8 44лc 3ц 1985
Год выпуска: 1 985; Снято с производства: 1 990; ...
Подробнее...
MATERIA 103лc 4ц 2006
Год выпуска: 2 006; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 986020641...
Подробнее...
MATERIA 103лc 4ц 2006
Год выпуска: 2 006; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 986020641...
Подробнее...
MATERIA 91лc 4ц 2006
Год выпуска: 2 006; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 986020641...
Подробнее...
HIJET 1л 45лc 3ц 1986
Год выпуска: 1 986; Снято с производства: 1 989; ...
Подробнее...
HIJET 0.8 39лc 3ц 1986
Год выпуска: 1 986; Снято с производства: 1 989; ...
Подробнее...
HIJET 1л 45лc 3ц 1986
Год выпуска: 1 986; Снято с производства: 1 989; ...
Подробнее...
HIJET 0.8 39лc 3ц 1986
Год выпуска: 1 986; Снято с производства: 1 989; ...
Подробнее...
HIJET 75лc 4ц 1998
Год выпуска: 1 998; Снято с производства: 1 999; ...
Подробнее...
HIJET 71лc 4ц 1998
Год выпуска: 1 998; ...
Подробнее...
HIJET 65лc 4ц 1998
Год выпуска: 1 998; ...
Подробнее...
HIJET 1л 48лc 3ц 1994
Год выпуска: 1 994; Снято с производства: 1 998; ...
Подробнее...
HIJET 1.3 65лc 4ц 1998
Год выпуска: 1 998; ...
Подробнее...
HIJET 1л 48лc 3ц 1994
Год выпуска: 1 994; Снято с производства: 1 998; ...
Подробнее...
HIJET 1л 45лc 3ц 1992
Год выпуска: 1 992; Снято с производства: 1 998; ...
Подробнее...
HIJET 1л 48лc 3ц 1994
Год выпуска: 1 994; Снято с производства: 1 998; ...
Подробнее...
HIJET 1.3 65лc 4ц 1998
Год выпуска: 1 998; ...
Подробнее...
HIJET 1л 48лc 3ц 1994
Год выпуска: 1 994; Снято с производства: 1 998; ...
Подробнее...
HIJET 1л 45лc 3ц 1992
Год выпуска: 1 992; Снято с производства: 1 998; ...
Подробнее...
HIJET 1л 45лc 3ц 1986
Год выпуска: 1 986; Снято с производства: 1 989; ...
Подробнее...
HIJET 0.8 39лc 3ц 1986
Год выпуска: 1 986; Снято с производства: 1 989; ...
Подробнее...
HIJET 1л 45лc 3ц 1986
Год выпуска: 1 986; Снято с производства: 1 989; ...
Подробнее...
HIJET 0.8 39лc 3ц 1986
Год выпуска: 1 986; Снято с производства: 1 989; ...
Подробнее...
GRAN MOVE 1.6 91лc 4ц 1998
Год выпуска: 1 998; ...
Подробнее...
GRAN MOVE 1.5 90лc 4ц 1996
Год выпуска: 1 996; Снято с производства: 1 998; ...
Подробнее...
FOURTRAK 2.8 91лc 4ц 1987
Год выпуска: 1 987; Снято с производства: 1 993; ...
Подробнее...
FOURTRAK 2.8 91лc 4ц 1987
Год выпуска: 1 987; Снято с производства: 1 993; ...
Подробнее...
FOURTRAK 2.8 98лc 4ц 1993
Год выпуска: 1 993; ...
Подробнее...
FOURTRAK 2.8 102лc 4ц 1991
Год выпуска: 1 991; ...
Подробнее...
FOURTRAK 2.8 102лc 4ц 1991
Год выпуска: 1 991; ...
Подробнее...
FOURTRAK 2.8 73лc 4ц 1985
Год выпуска: 1 985; ...
Подробнее...
FOURTRAK 2.8 73лc 4ц 1985
Год выпуска: 1 985; ...
Подробнее...
FOURTRAK 2л 88лc 4ц 1985
Год выпуска: 1 985; Снято с производства: 1 993; ...
Подробнее...
FOURTRAK 2л 88лc 4ц 1985
Год выпуска: 1 985; Снято с производства: 1 993; ...
Подробнее...
FEROZA 1.6 95лc 4ц 1988
Год выпуска: 1 988; ...
Подробнее...
FEROZA 1.6 86лc 4ц 1988
Год выпуска: 1 988; ...
Подробнее...
FEROZA 1.6 95лc 4ц 1988
Год выпуска: 1 988; ...
Подробнее...
FEROZA 1.6 86лc 4ц 1988
Год выпуска: 1 988; ...
Подробнее...
CUORE 1л 58лc 3ц 2003
Год выпуска: 2 003; ...
Подробнее...
CUORE 1л 56лc 3ц 1998
Год выпуска: 1 998; Снято с производства: 2 003; Также для этого автомобиля подходят: Стартер 0986JR0507...
Подробнее...

Интересует ремонт стартера DAIHATSU обращайтесь по номеру мастеской:
066 135 54 03
А также диагностика или ремонт генератора DAIHATSU.